NT 3534 Celtiaid Cymreig NT 3549
NT 3591 NT 3657 NT 3761
NT 3999 NT 2952 NT 3019
NT 3088 NT 3235 NT 3401
NT 3420

Croeso cynnes iawn i chi i dudalennau gwefan Ysgol Gynradd Llangynnwr.

A very warm welcome to Llangunnor Primary School website.

Mr A Davies

Pennaeth / Headteacher

 Ysgol gynradd ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 11 oed yw ysgol Llangynnwr. Agorwyd adeiladau presennol yr ysgol yn 1961 gydag ymestyniadau yn 1980 a 2002.

Mae’r ysgol yn ysgol ddwy ffrwd ac yn darparu addysg dwy ieithog o’r radd flaenaf i dros 300 o ddisgyblion.

Ymfalchïwn yn safonau academaidd cyson uchel yr ysgol, ac mae ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn hynod o bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd.

Anela Ysgol Llangynnwr at ddarparu amgylchfyd hapus a gofalus lle anogir pob disgybl i ddatblygu fel unigolyn ac wrth wneud hynny i gynyddu eu dealltwriaeth, gwybodaeth a sgiliau priodol at fywyd.

Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas ar fwrlwm yr ysgol.

Llangunnor Primary School is for pupils aged 3 to 11 years. The present school buildings were opened in 1961 with extensions in 1980 and 2002.

The school is a dual stream school which provides bilingual education of the highest quality for over 300 pupils.

We are proud of the consistently high school academic standards, and a wide range of extra-curricular activities are also very important for us, with pupils experiencing success in various fields.

Llangunnor School aims to provide each pupil with a happy and caring environment where every child is encouraged to develop as an individual and in so doing acquire understanding, knowledge and skills relevant to adult life.

Read on for more information and to get a taste of the hustle and bustle of the school.

      Prosbectws          Prospectus

                          Diogelu

Gweithdrefnau diogelu Cymru  Wales Safeguarding Procedures

Eco 2015    IMG 2058          Logo Ysgolion IachDylle9bxkamq Mi             Cynllun Gwen

 

                           Screen Shot 2018 11 26 At 104205 AMCeltiaid Cymreig Llangynnwr Yn Derbyn Gwobr Efydd Y Siarter Iaith Copy (1)                      Ysgolion Awyr Agored

 


 

Gwefannau Perthnasol/Related Websites:

Logo Hwb       Esafety Website Logo 2 173X100       ERW

 

Logo Pta        Download

 

Cyfryngau Cymdeithasol MGSG Terfynol  Poster Operation Encompass Operation Encompass Poster
 

 

Negeseuon/Messages

Gwyliau hanner tymor yr Haf - Dydd Llun 30ain o Fai hyd at ddydd Gwener 3ydd o Fehefin.
(Pob hwyl i'r rhai sydd yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Sir Ddinbych.)

Summer half term holidays - Monday 30th of May ~ Friday 3rd of June.
(Good luck to those who are competing in the Urdd National Eisteddfod in Denbighshire.)

Angen gwisg ysgol? Cysylltwch drwy WhatsApp y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon/ 
Need a school uniform? Contact our PTA preloved uniform WhatsApp - https://chat.whatsapp.com/
LFs7g7BdKX78R0WQZexyDD

Cofiwch bydd angen labelu'r dillad/Remember to label the clothes.
  Screen Shot 2019 06 13 At 125622 PM

Fideo Dathlu 60 Ysgol Llangynnwr.
Ysgol Llangynnwr's 60th Celebration video.

Cofnodion cyfarfod CRhA 16eg o Fawrth, 2022
PTA minutes for 16th of March, 2022

Neges oddi wrth ein heddlu am sgwters trydanol.
A message from our police on e-scooters.

Helpu eich plentyn/Helping your child

Dysgu o bell a'r 5 Ffordd at Les
Distance learning & the 5 ways 2 Well-being

Gwybodaeth a chymorth yn ystod y cyfnod Coronafeirws
Information and support during the Coronavirus Pandemic