IMG 2429 Converted 266X200 IMG 2434 Converted 266X200 IMG 2436 Converted 266X200 IMG 2445 Converted 266X200 IMG 2723 IMG 2725 IMG 2727 Llangunnor School Ysgol Llangynnwr

Croeso cynnes iawn i chi i dudalennau gwefan Ysgol Gynradd Llangynnwr.

A very warm welcome to Llangunnor Primary School website.

Mr A Davies

 

Ysgol gynradd ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 11 oed yw ysgol Llangynnwr. Agorwyd adeiladau presennol yr ysgol yn 1961 gydag ymestyniadau yn 1980 a 2002.

Mae’r ysgol yn ysgol ddwy ffrwd ac yn darparu addysg dwy ieithog o’r radd flaenaf i dros 300 o ddisgyblion.

Ymfalchïwn yn safonau academaidd cyson uchel yr ysgol, ac mae ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn hynod o bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd.

Anela Ysgol Llangynnwr at ddarparu amgylchfyd hapus a gofalus lle anogir pob disgybl i ddatblygu fel unigolyn ac wrth wneud hynny i gynyddu eu dealltwriaeth, gwybodaeth a sgiliau priodol at fywyd.

Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas ar fwrlwm yr ysgol.

 

Llangunnor Primary School is for pupils aged 3 to 11 years. The present school buildings were opened in 1961 with extensions in 1980 and 2002.

The school is a dual stream school which provides bilingual education of the highest quality for over 300 pupils.

We are proud of the consistently high school academic standards, and a wide range of extra-curricular activities are also very important for us, with pupils experiencing success in various fields.

Llangunnor School aims to provide each pupil with a happy and caring environment where every child is encouraged to develop as an individual and in so doing acquire understanding, knowledge and skills relevant to adult life.

Read on for more information and to get a taste of the hustle and bustle of the school.

Prosbectws       Prospectus

                                      

                                     Diogelu/Safeguarding

 

 Ein fideo gwrth-fwlio       Screen Shot 2017 09 26 At 35651 PM     Our anti-bullying video   

 

Eco 2015    IMG 2058        Ysgolion Iach Logo     Cynllun Gwen

 

Gwefannau Perthnasol/Related Websites:

Logo Hwb       Esafety Website Logo 2 173X100       Logo Amdro

 

Logo Pta        Download
 

 

Negeseuon/Messages

Pentywyn /Pendine 2017

Cofnodion Cyfarfod CRhA 12fed o Fedi 2017/ PTA minutes for Sep 12th 2017

Bwydlen Cinio Ysgol yr Haf
Summer School Dinner Menu

Codwyd £355.98 yn noson Bingo y CRh - diolch i bawb a gyfrannodd ac a ddaeth.
£355.98 was raised during the PTA Bingo evening - thank you to all who contributed and attended.

Gwyliau Hanner Tymor yr Hydref - Dydd Llun, 30ain o Hydref i Ddydd Gwener, 3ydd o Dachwedd.
Autumn Half Term Holiday - Monday, 30th of October to Friday, 3rd of November.

Screen Shot 2017 02 13 At 42630 PMAdroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i'r Rhieni

Screen Shot 2017 02 13 At 42609 PM Annual Governing Body Report to Parents

Callio i'r Cyfnod Sylfaen / Callio for Foundation Phase
Callio i Gyfnod Allweddol 2 / Callio for Key Stage 2

Datganiad Grant Amddifadedd Disgyblion /Pupil Deprivation Grant Statement

Calendr yr Ysgol/School Calendar