Clybiau


Clwb Gwyliau Hapus / Happy Days Holiday Club

Clwb Brecwast/Breakfast Club

Croeso i'r Clwb Brecwast

Cynhelir y Clwb Brecwast yn ystod y tymor rhwng 8 - 8.50 yb yn y neuadd ac mae'n agored i bob plentyn sy'n mynychu'r ysgol. Mae'r brecwast a'r gofal AM DDIM.

Rhaid i bob plentyn gael ei gofrestru - mae ffurflenni cofrestru ar gael o'r ysgol neu o'r clwb brecwast.

Mae yna frecwast iachus ar gael rhwng 8 - 8.30 y.b - sudd ffrwyth, llaeth, grawnfwyd, ffa pob ar dost a tost. Bydd drws y neuadd yn cael ei gloi yn brydlon am 8.30 y.b felly gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn cyrraedd mewn amser. 

Mae gennym weithgareddau fel gemau bwrdd, lliwio, jigsos a llyfrau darllen ar gyfer y plant tan iddynt fynd i'w dosbarthiadau am 8.50 y.b.

Bydd angen i bob riant/gofalwr ddod a'r plentyn i'r neuadd a llofnodi ein cofrestr ac er mwyn diolgelwch, gofynnir i chi barcio y tu allan i gatiau'r ysgol yn ol yr arfer. 

 

Welcome to our Breakfast Club.

Breakfast Club is held between 8 - 8.50 am in the school hall during term time and is open to all children attending Llangunnor CP School. The breakfast and the supervision is FREE.

Each child who wishes to attend must be registered - registration forms are available from the school or breakfast club staff.

A healthy breakfast served between 8 and 8.30 am includes fruit juice, milk, cereal (not sugar coated), toast or beans on toast. The hall door is locked at 8.30 am prompt so please ensure that your child arrives in good time. 

Activities such as board games, colouring, jigsaws, reading books etc. are provided until they leave for their classrooms at 8.50 am. 

All pupils are to be signed in daily by a parent/carer and for safety reasons, please park outside the school gates, as is normal practice. 

Clwb Cynnwr

Mae Gofal Ar Ol Ysgol ardderchog ar gael i ddisgyblion Ysgol Llangynnwr rhwng 3.00 - 5.30pm (5.15 ar Dydd Gwener) yn ystod cyfnod tymor am bris sefydlog. Mae "Clwb Cynnwr", fel mae'n cael ei adnabod, yn darparu amrywiaeth o weithgareddau a lluniaeth gan Staff trwyddedig a phofiadol.

Excellent after School Care is available at Llangunnor School for pupils between 3.15 - 5.30pm. (5.15 on Friday) weekdays during term time for a fixed  cost.  Clwb Cynnwr, as it is known, provides a variety of activities and refreshments provided by very well qualified Staff.

 

Gwybodaeth/Ffurflen Clwb Cynnwr

Clwb Cynnwr Information/Form

Urdd

Cynhelir Clwb Urdd yr ysgol ar nos Fercher yn ystod tymhorau'r Hydref a'r Gaeaf lle y caiff yr aelodau gyfleoedd i gyfrannu mewn gweithgareddau amrywiol megis crefft, dawns, coginio, clocsio, drama a thipyn mwy! Yna bydd croeso iddynt gynrychioli Ysgol Llangynnwr yn yr Eisteddfod ym mis Mawrth.

The Urdd Club is held on a Wednesday after school during the Autumn and Winter Terms where the members are given opportunities to participate in various activities such as crafft, dance, cooking, drama and much much more! After Christmas they are more than welcome to represent Ysgol Llangynnwr in the Eisteddfod.

 

Images

 

Clybiau Chwaraeon/Sports Clubs

Cynhelir Clybiau Chwaraeon amrywiol i flynyddoedd 1 - 6 wedi ysgol yn ystod hanner tymor cyntaf Tymor yr Hydref, ail hanner tymor Tymor y Gwanwyn a thrwy Dymor yr Haf.

Various Sports Clubs are held after school for years 1 - 6 during the first half-term of Autumn Term, the second half-term of Spring Term and throughout the Summer Term.

Bl 1 & 2 ar nos Llun tan 4yp

Yrs 1 & 2 on Monday, to finish at 4pm

Bl 3, 4, 5 & 6 ar nos Iau i orffen am 4:15yp

Yrs 3, 4, 5 & 6 on Thursday, to finish at 4:15pm

 

 

Côr/Choir

Y Côr

Mae disgyblion yr ysgol yn ymuno â’r côr ym mlwyddyn tri. Mae’r côr yn ymarfer yn rheolaidd ar ôl ysgol bob nos Lun, ac y mae rhai aelodau o’r staff hefyd yn aelodau o'r cor. 

Mae’r côr yn cyfrannu at wasanaethau’r eglwys dair gwaith y flwyddyn sef cyfnod yr adfent, yn ystod tymor y gwanwyn ac yng ngwasanaeth y plant sy’n ymadael â’r ysgol yn nhymor yr haf. 

Fel arfer ar Ddydd Gŵyl Dewi mae’r côr yn cael gwahoddiad i ganu yn y dref gan Fenter Iaith Caerfyrddin ynghyd â’r ysgolion lleol eraill. Tymor y Nadolig yw’r tymor prysuraf gan fod y côr fel arfer yn canu o gwmpas y goeden Nadolig ym Mhensarn pan gaiff y goeden ei goleuo. Cawn gyfle i ddiddanu yn Yr Aelwyd a hefyd yn siop BHS, pan ddaw nifer o’r rhieni i gefnogi. 

School pupils join the choir in year three. The school choir practise regularly every Monday after school and some members of staff are also faithful members.

The choir participates in the Church Service three times a year - during advent, in the spring term and in the “Leavers Service” at the end of the school year.

Usually on St David’s Day the choir is invited to sing in Guild Hall along with the other schools that have been invited by “Menter Iaith Caerfyrddin”.
The Christmas term is the busiest term for the choir as they usually sing around the Christmas tree in Pensarn when the lights are switched on. They also entertain at The Aelwyd as well as BHS when many parents usually come to support.