Dosbarth Buddug


Blwyddyn 4 Ffrwd Gymraeg/Year 4 Welsh Stream

Athro Dosbarth/Class Teacher: Miss G Jones

09.00 - 15.15

Themau'r dosbarth Tymor yr Hydref, 2016/Class themes for Autumn Term, 2016

Hanes - Oes y Tuduriaid/History - The Tudors

Daearyddiaeth - Ail-gylchu/Geography - Recylcling

Gwyddoniaeth - Pethau Byw. Planhigion/Science - Living Things. Plants

 

AMSERLEN/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

 Arian cinio/Dinner money  £12

 Côr/Choir

 

Dydd Mawrth/Tuesday

 

 Chwaraeon/Games

 

Dydd Mercher/Wednesday

 Ymarfer corff/Physical Education

 Urdd/Urdd

 Ffrwythau/Fruit 

 

Dydd Iau/Thursday

 

 Clybiau Chwaraeon/Games Clubs

 

Dydd Gwener/Friday

 Ffrwythau/Fruit 

 

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer darllen bob nos/Reading practice every night

Sillafu, Tablau, Mathemateg neu Iaith (bob yn ail wythnos) i'w osod ar ddydd Gwener a'i gasglu ar ddydd Mercher.
Log dysgu ar un o themau'r tymor i'w gyflawni yn ystod pythefnos olaf pob hanner tymor/

Spelling, Times Tables, Mathematics or Language (every other week) to be given on a Friday and collected on a Wednesday. 
A learning log on one of the term's themes to be completed during the last two weeks of every half term.

GWISG CHWARAEON ANGENRHEIDIOL - Crys-t (ar gael i'w prynu drwy'r ysgol) neu grys llawes hir, siwmpwr, siorts, gwaelod tracwisg, esgidiau addas (hen bâr o dreiners ac esgidiau pêl droed/rygbi), sanau hir, dillad isaf sbâr a thywel.

GAMES KIT REQUIRED - T-shirt (can be purchased through school) or long sleeve top, a sweatshirt, shorts, jogging trousers, change of footwear (old trainers, football boots), long socks a change of underwear and a towel.

 

 

 

IMG 2878          IMG 2897          IMG 2903          IMG 2947 

Ar ddydd Iau y 5ed o Dachwedd aeth y dosbarth ar daith i Gaerdydd i ymweld â Techniquest a Sain Ffagan.
Roedd y plant wrth ei bodd yn arbrofi gyda gweithgareddau gwyddonol ac fe wnaethon nhw fwynhau yn y Sioe Olau. Fe ddysgon nhw nifer o ffeithiau newydd am oleuni.

Ar ôl mwynhau eu bore yn Techniquest, symud ymlaen yna i Sain Ffagan. Roedd cyfle gyda’r disgyblion i weld Tollborth, hen siop y Gwalia, stryd tai teras Rhyd-y-car a’r ysgol Oes Fictoria.

Gan fod y disgyblion yn astudio Oes Fictoria yn eu gwersi hanes roedd cyfle gyda’r disgyblion i gael teimlad o’r ysgol. Dysgwyd nifer o ffethiau newydd yn ystod ei taith.

On Thursday the 5th of November, we had a chance to travel to Cardiff to vistit Techniquest and St Ffagan.

The children thoroughly enjoyed experimenting with science projects and tasks. They also had a chance to go and see a light show and learnt new facts about light.

After enjoying a morning in Techniquest we then moved to St Ffagan. They had a chance to see a toll house, Gwalia Shop, Rhyd-y-car teras houses and a Victorian School.

In our history lessons this term the children have been studying Victorians. During the visit they had a chance to experience school life during the period, they had a chance to learn about the ‘Welsh Nott’ and the cane. The pupils learnt a lot and enjoyed their trip to Cardiff.

 Ar Ddydd Gwener 13eg o Dachwedd dosbarth Buddug oedd yn gyfrifol am gynnal ddigwyddiadau Diwrnod Plant mewn Angen. Penderfynodd y disgyblion ei bod am wisgo pyjamas, gwerthu cacennau a gorchuddio Pusdsey mawr ar lawr gyda arian man. Fe wnaeth y dosbarth fwynhau ei diwrnod yn fawr ac fe lwyddwyd i godi £521.70. Diolch i bawb am gefnogi’r disgyblion.

On Friday the 13th of November, dosbarth Buddug was in charge of orginizing activities for Children in Need. We decided as a class to wear pyjamas, sell cakes and cover a big picture of Pudsey on the floor with loose change. The children enjoyed their day and sucessfully raised £521.70. Thank you for your support.

Yn ystod wythnos Werdd yr ysgol fe fu’r dosbarth yn ddigon ffodus i gael gweithwyr siop Co-op yn y dref i mewn i siarad am nwyddau Masnach Deg. Cafoddd y disgyblion  gyfle i flasu whanaol fwyddydd ac i gwblhau gweithgareddau megis cyfrifo cost teg ar gyfer nwyddau gwahanol. 

During our green week, dosbarth Buddug had a chance to have a presentation about fair trade by Co-op staff. The children had a chance to taste different product and to complete tasks such as calculating a fair price for different products.