Gwenllian


Blwyddyn 4 a 5 Ffrwd Gymraeg/Year 4 + 5 Welsh Stream

Athrawes Ddosbarth/Class Teacher: Mrs E A Morris

09.00 - 15.15

Thema'r dosbarth Tymor yr Hydref 2021/Class themes for the Autumn Term, 2021
Gwaith trawsgwricwlaidd ar y thema 'Pam newid?’/Cross-curricular work on the theme 'Why change?’

 

 

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

 

 

Dydd Mawrth/Tuesday

 

 

Dydd Mercher/Wednesday

 

 

Dydd Iau/Thursday

 

Ymarfer corff/Physical Education

Dydd Gwener/Friday

Chwaraeon/Games 

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer darllen bob nos/Reading practice every night

Sillafu, Tablau, Iaith a Mathemateg i'w gosod ar ddydd Gwener a'u casglu ar ddydd Mercher.
Log dysgu ar un o themau'r tymor i'w gyflawni yn ystod pythefnos olaf pob hanner tymor/

Spelling, Times Tables, Mathematics and Language to be set on a Friday and collected on a Wednesday.
A learning log on one of the term's themes to be completed during the last two weeks of every half term.

 

GWISG CHWARAEON ANGENRHEIDIOL - Crys-t tim ysgol (ar gael i'w brynu drwy Evans and Wilkins) neu grys llawes hir, siwmpwr, siorts, gwaelod tracwisg, esgidiau addas (hen bâr o dreiners ac esgidiau pêl droed/rygbi), sanau hir, dillad isaf sbâr a thywel.

GAMES KIT REQUIRED -  School House T-shirt (available through Evans and Wilkins) or long sleeve top, a sweatshirt, shorts, jogging trousers, change of footwear (old trainers, football boots), long socks a change of underwear and a towel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Archif/Archive

Garddio

Bu disgyblion Llywelyn yn brysur yn codi llysiau a blanwyd ac a dyfwyd gan holl blant yr ysgol yn ddiweddar. Roedd gwerth gweld ambell betysen ac fe werthwyd y cyfan yn ein stondyn lysiau.

 

YMWELIAD AG EGLWYS LLANDDAROG

Cafodd blwyddyn 5 a 6 y cyfle i fyfyrio am Y Pasg yn ystod ymweliad ag Eglwys Llanddarog ar Ddydd Llun y 4ydd o Ebrill. Cawsom ein tywys ar daith o ddigwyddiadau o Sul y Blodau hyd at yr Atgyfodiad. Wedi'r gweithdai amrywiol a diddorol, fe fyddwn yn siwr o gofio hanes y Pasg yn well na chael yr hanes gan Mrs Morris!!!

Diolch yn fawr iawn i aelodau Eglwys Llanddarog am ein haddysgu mewn ffordd mor hwylus a chofiadwy a diolch yn bennaf i Miss Vilna Thomas am sicrhau ein bod wedi cael gwahoddiad.

Eglwys1  Eglwys2  Eglwys3

Eglwys4  Eglwys5

 

 

DIWEDD BLWYDDYN

Trefnodd bl.5 Dosbarth Llywelyn barti gadael i flwyddyn 6 sy'n ein gadael i fynychu'r ysgol uwchradd eleni. Cawsom hwyl gyda'r seremoni wobrwyo ac wrth hel atgofion, ond erbyn diwedd y pnawn, roedd y dosbarth yn llawn dagrau.

Pob hwyl i'n blwyddyn 6. 

Byddwn yn gweld eich eisiau!! 

Parti Gadael 4  Parti Gadael 3  Parti Gadael 2  Parti Gadael 1

HYDREF 2011

Asesu Cyfoedion

GWANWYN 2012

Partneriaid Darllen 1_thumb

HAF 2012

Daeth criw ffilmio'r rhaglen Heno i'n ffilmio yn chwynnu gardd yr ysgol a bu Jade Clayton, Holly Clayton a Catrin Lewis, a ddewiswyd wrth dynnu enwau o het, yn gofyn cwestiynau i'r garddwr gwadd.

Garddwyr  Criw Ffilmio  Jade

Jade Clayton  Catrin

Hydref 2012

Cafodd Dosbarth Llywelyn ymweliad gan un o swyddogion yr heddlu a gynhaliodd weithdy 'Doeddwn i ddim yn meddwl' ar ddechrau mis Hydref a oedd yn pwysleisio'r ffaith bod gennym ddewis mewn bywyd a bod gan bob gweithrediad ganlyniad.

 

 Grwp 1 Gweithdy Heddlu

Grwp 2

Grwp 3 Grwp 4

Gwanwyn 2014

Sgots - Gwaith trawsgwricwlaidd rhifedd a llythrennedd.

Un diwrnod braf, aethom allan i gyflawni gwaith ar yr iard. Astudion ni'r gridiau sgots oedd ar fuarth y plant ifancaf gan eu mesur a llunio darluniau ohonynt cyn gwneud ein gridiau ein hunain ar fuarth y plant hyn. Wedi inni chwarae'r gem a sicrhau ein bod yn deall y rheolau, aethom ati i ysgrifennu cyfarwyddiadau i weddill yr ysgol er mwyn iddynt allu fynd ati i chwarae Sgots yn ystod amser egwyl.

 

Themau'r dosbarth Tymor y Gwanwyn, 2018/Class themes for Spring Term, 2018

Hanes - Ail Ryfel Byd/History - World War ll

Daearyddiaeth - Ynni Adnewyddadwy/Geography - Renewable Energy

Gwyddoniaeth - Y Corff/Science - The Body