Llywelyn


Blwyddyn 6 Ffrwd Cymraeg/Year 6 Welsh Stream

Athrawes Ddosbarth/Class Teacher: Mrs C Thomas 

09.00 - 15.15

Themau'r dosbarth Tymor yr Hydref, 2016/Class themes for Autumn Term, 2016

Hanes - Oes y Tuduriaid/History - The Tudors

Daearyddiaeth - Ail-gylchu/Geography - Recylcling

Gwyddoniaeth - Pethau Byw. Planhigion/Science - Living Things. Plants

 

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

Arian cinio/Dinner money  £12

Côr tan 4/Choir-finishes at 4pm

Dydd Mawrth/Tuesday

 

 

 

Dydd Mercher/Wednesday

Urdd/Urdd

Ffrwythau/Fruit

Dydd Iau/Thursday

 

Ymarfer corff/Physical Education

Clybiau Chwaraeon/Games Clubs

Dydd Gwener/Friday

Chwaraeon/Games

Ffrwythau/Fruit 

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer darllen bob nos/Reading practice every night

Sillafu, Tablau, Iaith a Mathemateg i'w gosod ar ddydd Gwener a'u casglu ar ddydd Mercher.
Log dysgu ar un o themau'r tymor i'w gyflawni yn ystod pythefnos olaf pob hanner tymor/

Spelling, Times Tables, Mathematics and Language to be given on a Friday and collected on a Wednesday.
A learning log on one of the term's themes to be completed during the last two weeks of every half term.

 

GWISG CHWARAEON ANGENRHEIDIOL - Crys-t (ar gael i'w prynu drwy'r ysgol) neu grys llawes hir, siwmpwr, siorts, gwaelod tracwisg, esgidiau addas (hen bâr o dreiners ac esgidiau pêl droed/rygbi), sanau hir, dillad isaf sbâr a thywel.

GAMES KIT REQUIRED - T-shirt (can be purchased through school) or long sleeve top, a sweatshirt, shorts, jogging trousers, change of footwear (old trainers, football boots), long socks a change of underwear and a towel.

 

 

 

 

Archif/Archive

 

Gwanwyn 2012

Ar ôl dysgu am y galon a sut y mae yn gweithio, cawson hwyl wrth fesur curiad ein calonnau cyn, yn ystod ac ar ôl ymarfer corff. Roedd yn wers llawn hwyl ond blinedig iawn!

Yn ogystal, i barhau'r thema o gadw'n heini, rydym wedi bod yn datblygu ein sgiliau sgipio a chyfri wrth ddysgu nifer o ddawnsfeydd gwerin. Ymunodd Dosbarth Llywelyn a ni yn yr hwyl.

Hydref 2012

Ar ddechrau’r flwyddyn newydd, aethom ar drip er mwyn dilyn taith yr Afon Tywi. Dilynom yr afon o Lyn Brianne yr holl ffordd lawr i Lansteffan. Nifer o weithiau, mesurom lled a chyflymder yr afon, yn ogystal ag amcangyfrif dyfnder.

Yn y dosbarth rydym wedi bod yn dyfeisio a chreu gemau magnetig, chwarae gemau iaith gyda Mrs Morgan ac actio darnau o waith er mwyn cofio a cheisio defnyddio geirfa a brawddegau da. Rydym wedi bod yn gweithio’n galed iawn.

Gwanwyn 2014

Dyma rai o'r agweddau y byddwn yn eu hastudio yn ystod y tymor: 

Cymraeg - byddwn yn ysgrifennu nifer o gyfarwyddiadau. 

Gwyddoniaeth - byddwn yn dysgu am y corff. 

Mathemateg - byddwn yn lluosi rhifau mawr, gweithio gyda ffracsiynau, mesur onglau a datrys problemau. 

Yn ystod ein gwersi Ymarfer Corff rydym wedi dechrau dysgu a pherfformio nifer o ddawnsfeydd gwerin gwahanol - mae'n waith caled ond yn llawer iawn o hwyl!!